http://tirelebeni.com

girilen metni hatasız tireleyen ilk ve tek site

ti­re­le­be­ni, gi­ri­len çok sa­tır­lı ve pa­rag­raf­lı metne türk­çeye uygun bi­çim­de "-" ekler. Bir­çok gra­fik prog­ra­mın­da ti­re­le­me var­dır fakat bunu türk­çeye uygun bi­çim­de bul­mak ol­duk­ça zordur... İngi­liz­ce kar­şı­lı­ğı "Hyp­he­na­ti­on" olan ti­re­le­me yal­nız­ca satır son­la­rın­da gö­zü­kecek bi­çim­de ta­sar­lan­mış­tır.
Si­te­mi­zi en çok zi­ya­ret eden şe­hir­ler­den üçünü seçip her hafta ar­kap­la­nı­mız­da ta­nıt­ma­yı dü­şün­dük. Bu hafta İs­tan­bul, Diyar­ba­kır ve İzmir'i ta­nı­tı­yo­ruz. Yoğun il­gi­niz­den do­la­yı te­şek­kür ede­riz...
Yorumlar

etiketler: tireleme, türkçe tireleme, dergi tireleme, kitap tireleme, katalog tireleme, hyphenator, hyphenate, hyphenation, hyphenate generator, yazı tireleme, paragraf tireleme, corel tireleme, coreldraw tireleme, photoshop tireleme, quarkxpress tireleme, vektörel program tireleme, illustrator tireleme, coreldraw turkish hyphenation, corel turkish hyphenation, yazı tireleme, metin tireleme, yazı metni tireleme, paragraf tireleme, kelime, sözcük, cümle, hikaye, türkçe tireleme, corel otomatik tireleme, otomatik tireleme

Turkey, TR

ISO 639-1